Пiдготовка «A student report summary of academic records (transcript)»

Серед необхiдних документiв конкурсанта закордонні навчальнi заклади вимагають т.з. «транскрипти». Звичайно це — друкована копiя помiщеної в комп’ютерi iнформацiї про курси, якi були прослуханi студентом протягом семестру: назва курсу, кiлькiсть годин в тиждень або в семестр, i отриманi оцiнки. В США, Канаді та Західній Європі такi транскрипти поширюються унiверситетами в якостi офiцiйних документiв.

Оскiльки українськi iнституцiї не випускають офiцiйних транскриптiв, вам необхiдно в якостi еквiвалентa пiдготувати iншi документи. Український варiант транскрипту повинен бути засвiдчений у тому ж навчальному закладi, який ви закiнчували. Якщо це неможливо зробити на мiсцi попередньoго навчання, ви можете скористатись послугами нотарiальноi контори або місцевого освітнього консультативного центру. Роблячи переклад транскрипту, ви, можливо, захочете змiнити форму документу таким чином, щоби вiн був наближений до закордонних транскриптiв. Якщо ви вважаєте, що змiна формату викличе труднощi у перекладача вашого документу, ви можете пiдготувати український варiант в тiй же формi, що й закордонний. Український варiант також потребує засвiдчення. Англiйський варiант може бути пiдписаний i засвiдчений у закладах, яким надано право офiцiйного засвiдчення документiв: нотарiальна контора, бюро перекладiв, кафедра iноземних мов iнституту.

Школярi: можуть вступати до закордонних унiверситетів у якостi студента (undegraduate program) на перший курс. Для цього їм необхiдно пiдготувати перелiк всiх дисциплiн i оцiнок за старшi класи (9-ий, 10-ий, 11-ий). Найкраще пiдготувати свiй варiант транскрипту, оскiльки атестат про середню освiту не мiстить повну iнформацiю про всi вивченi предмети, курси i отриманi оцiнки. Директор школи повинен засвiдчити пiдписом i печаткою український варiант транскрипту. Копiя транскрипту засвiдчується в порядку, викладеному вище. У випадку, коли ви ще не закiнчили школу, ваш транскрипт повинен містити перелiк всiх дисциплiн i оцiнок, отриманих за весь перiод навчання.

Студенти, якi ще не мають диплому ЗВО, можуть вступати в якостi «transfer student», пiсля закiнчення 2-го, 3-го, 4-го, курсiв iнституту. Для цього їм необхiдно копiю i переклад атестатa. Пiдготовка документiв здiйснюється в порядку, викладеному вище. Майте на увазi, що вашi курсовi роботи будуть мати бiльш вагоме значення, нiж оцiнки, отриманi впродовж шкiльної програми. Вам також необхiдно пiдготувати українську i англiйську версiї списку всiх курсiв i оцiнок iз залiкової книжки. Ще раз нагадуємо вам, що всi копiї документiв вимагають офiцiйного засвiдчення.

Студенти, якi не мають диплому ЗВО, i вступають в аспiрантуру, повиннi подати транскрипт, який містить перелiк всiх курсiв i оцiнок за них за весь перiод навчання в iнститутi чи університеті.

Студенти, якi отримали диплом ЗВО, повиннi зробити переклад виписки iз залiкової книжки i засвiдчити в iнститутi чи університеті, який вони закiнчили.

Аспiранти, якi не отримали вченого ступеня кандидата наук, подають засвiдченi копiї та засвiдчений перeклад оцiнок кандидатських iспитiв, рефератiв i iнших видiв робiт, необхiдних для отримання ступеня.

Перелiк повинен містити всi курси, прослуханi студентом протягом семестру. Сюди повиннi бути внесенi:

  • назва (Course title)
  • кiлькiсть годин на тиждень (Credit hours): скiльки годин на тиждень вiдводилось на предмет;
  • оцiнка (Grade): за 5-ти бальною системою: вiдмiнно (5-excellent), добре (4-good), задовiльно (3-satisfactory), незадовiльно 2-not-satisfactory), погано (1-bad); зараховано/не зараховано (passed/not passed);
  • середнiй бал (GPA): вказується для кожного семестру, а також для всього перiоду навчання в цiлому.

Навчальнi вiддiли іноземних ЗВО ознайомленi з основною структурою системи освiти в країнах Східної Європи. Однак, ви можете додати окремий лист з коротким поясненням того, що таке 5-ти чи 12-ти-бальна система. Непогано також подати iнформацiю про змiст прослуханих вами курсiв: основнi теми, пiдручники, обладнання. Ця iнформацiя дозволить ЗВО краще оцiнити вашi можливостi. Ця iнформацiя не посвідчується i не є обов’язковою при вступi.