Пiдготовка «A student report summary of academic records (transcript)»

Серед необхiдних документiв конкурсанта навчальнi заклади США вимагають т.з. «транскрипти». Звичайно це — друкована копiя помiщеної в комп’ютерi iнформацiї про курси, якi були прослуханi студентом протягом семестру: назва курсу, кiлькiсть годин в тиждень або в семестр, i отриманi оцiнки. В США такi транскрипти поширюються унiверситетами в якостi офiцiйних документiв.

Оскiльки українськi iнституцiї не випускають офiцiйних транскриптiв, вам необхiдно в якостi еквiвалентa пiдготувати iншi документи. Український варiант транскрипту повинен бути завiрений у тому ж навчальному закладi, який ви закiнчували. Якщо це неможливо зробити на мiсцi попередньoго навчання, ви можете скористатись послугами нотарiальноi контори або місцевого освітнього консультативного центру. Роблячи переклад транскрипту, ви, можливо, захочете змiнити форму документу таким чином, щоб вiн був наближений до американських транскриптiв. Якщо ви вважаєте, що змiна формату викличе труднощi у перекладача вашого документу, ви можете пiдготувати український варiант в тiй же формi, що й американський. Український варiант також потребує завiрення. Англiйський варiант може бути пiдписаний i завiрений у закладах, яким надано право офiцiйного завiрення документiв: нотарiальна контора, бюро перекладiв, кафедра iноземних мов iнституту.

Школярi: можуть поступати в американськi унiверситети в якостi студента (undegraduate program) на перший курс. Для цього їм необхiдно пiдготувати перелiк всiх дисциплiн i оцiнок за старшi класи (9-ий, 10-ий, 11-ий). Найкраще пiдготувати свiй варiант транскрипту, оскiльки атестат про середню освiту не мiстить повну iнформацiю про всi вивченi предмети, курси i отриманi оцiнки. Директор школи повинен завiрити пiдписом i печаткою український варiант транскрипту. Копiя транскрипту завiряється в порядку, викладеному вище. У випадку, коли ви ще не закiнчили школу, Ваш транскрипт повинен містити перелiк всiх дисциплiн i оцiнок, отриманих за весь перiод навчання.

Студенти, якi ще не мають диплому ВНЗ, можуть поступати в якостi «transfer student», пiсля закiнчення 2-го, 3-го, 4-го, курсiв iнституту. Для цього їм необхiдно копiю i переклад атестатa. Пiдготовка документiв здiйснюється в порядку, викладеному вище. Майте на увазi, що Вашi курсовi роботи будуть мати бiльш вагоме значення, нiж оцiнки, отриманi впродовж шкiльної програми. Вам також необхiдно пiдготувати українську i англiйську версiї списку всiх курсiв i оцiнок iз залiкової книжки. Ще раз нагадуємо вам, що всi копiї документiв вимагають офiцiйного завiрення.

Студенти, якi не мають диплому ВНЗ, i поступають в аспiрантуру, повиннi подати транскрипт, який включає перелiк всiх курсiв i оцiнок за них за весь перiод навчання в iнститутi.

Студенти, якi отримали диплом ВНЗ, повиннi зробити переклад виписки iз залiкової книжки i завiрити в iнститутi, який вони закiнчили.

Аспiранти, якi не отримали вченого ступеня кандидата наук, подають завiренi копiї та завiрений перeклад оцiнок кандидатських iспитiв, рефератiв i iнших видiв робiт, необхiдних для отримання ступеня.

Перелiк повинен включати всi курси, прослуханi студентом протягом семестру. Сюди повиннi бути включенi:

  • Назва (Course title)
  • Кiлькiсть годин в тиждень (Credit hours):скiльки годин у тиждень вiдводилось на предмет;
  • Оцiнка (Grade): за 5-ти бальною системою: вiдмiнно (5-excellent), добре (4-good), задовiльно (3-satisfactory), незадовiльно 2-not-satisfactory), погано (1-bad); зарах/незарах (passed/not passed);
  • Середнiй бал (GPA): вказується для кожного семестру, а також для всього перiоду навчання в цiлому.

Навчальнi вiддiли американських ВНЗ ознайомленi з основною структурою системи освiти в країнах Східної Європи. Однак, ви можете додати окремий лист з коротким поясненням того, що таке 5-ти чи 12-ти-бальна система. Непогано також подати iнформацiю про змiст прослуханих вами курсiв: основнi теми, пiдручники, обладнання. Ця iнформацiя дозволить ВНЗ краще оцiнити вашi можливостi. Ця iнформацiя не завiряється i не є обов’язковою при вступi.